Informacje na temat legitymacji i hologramów

W 2022 r. nie ma już obowiązku umieszczania hologramu na legitymacji
członkowskiej PZŁ.
Z nowym rokiem uproszczono myśliwym procedurę potwierdzania informacji o uiszczeniu
składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy. Polski Związek
Łowiecki ZG we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, wytwórcą
legitymacji, wprowadził nowy sposób sprawdzania informacji o opłaceniu składki
członkowskiej i ubezpieczenia OC na kolejny rok. 
Dla najbardziej popularnych platform Android, Huawei została przygotowana aplikacja
„Weryfikator PZŁ” – Weryfikator legitymacji członkowskiej Polskiego Związku
Łowieckiego. Dla aparatów Apple aplikacja zostanie opublikowana w najbliższym czasie.
Działanie aplikacjipolega na zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na okazanej
legitymacji i sprawdzeniu danych na niej zawartych. Po zeskanowaniu kodu QR aplikacja
zaprezentuje dane zawarte na legitymacji – numer legitymacji, nazwisko, imię, posiadane
uprawnienia, kwalifikacjach oraz potwierdzi informacje o statusie opłacenia składki
członkowskiej oraz ubezpieczenia OC. 
Członkowie PZŁ jednak nie muszą instalować na swoich telefonach aplikacji do weryfikacji
informacji o opłaceniu składki, choć oczywiści mogą ją zainstalować i sprawdzić dla własnej
wiedzy, czy informacja o opłaceniu składki jest już naniesiona w systemie. To osoba pragnąca
zweryfikować tę informację musi posiadać zainstalowaną aplikację. Stan obecny w kwestii
legitymacji pozostaje bez zmian, tzn. legitymacja w obecnej formie jest obowiązująca, a
informacja o wniesionej składce członkowskiej jest odnotowywana w systemie
informatycznym, jak w latach poprzednich przez zarządy okręgowe.
Zachęcamy do instalowania i korzystania z przygotowanego narzędzia.
Rezygnacja ze stosowanych hologramów na rzecz aplikacji ma na celu zmniejszenie pracy
związanej z odbiorem, przekazywaniem i naklejaniem hologramu na legitymacji.